Cognex Vision For

โดย Cognex ยังมีเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเชิงลึกหรือ Deep Learning-based Technology ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายในทางอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า VisionPro ViDi ซึ่งซอฟต์แวร์ ViDi นี้จะเรียนรู้จากภาพถ่ายที่เป็นทั้งของดีและของเสียของชิ้นงานเหมาะสำหรับการตรวจสอบที่ไม่สามารถคาดเดาตำแหน่งได้ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติต่างๆ ไปจนถึงรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกัน ระบบจะสามารถประมวลผลด้วยตัวเองว่าเป็นชิ้นงานดีหรือชิ้นงานเสียเหมือนกับถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างชำนาญ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านแมชชีนวิชั่นเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์กับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่นมาประยุกต์ใช้งานมีหลากหลายวิธี อาทิ การตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการผลิต, การคัดแยกประเภทสินค้า, การตรวจสอบรหัส 1D/2D, การอ่านตัวอักษรหรือ OCR, การระบุตำแหน่งให้กับหุ่นยนต์ เป็นต้น

โดยในงานสัมมนานี้ท่านจะได้รับความรู้และแนวทางสำหรับการนำระบบแมชชีนวิชั่นของ Cognex
เพื่อออกแบบ Solution สำหรับแก้ไขปัญหาในโรงงานของท่าน และทางเราได้จัดเตรียมชุดสาธิต ที่เป็นตัวอย่างสำหรับการใช้งานจริงให้ท่านได้มาทดลองและสัมผัสที่งานสัมมนานี้

Manufacturing Intelligence 2019

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ?

  • ผู้จัดการ / วิศวกรฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  • ผู้จัดการ / วิศวกรฝ่ายผลิต
  • ผู้จัดการ / วิศวกรฝ่ายโรงงาน
  • ผู้จัดการ / วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
  • ผู้จัดการวิศวกรฝ่ายวิศวกรรม

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 (09:00 - 17:00)

@ Seahorse @ Kantary Bay Hotel, Rayong

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา งามสนอง

© 2019 RIVERPLUS COMPANY LIMITED

 TEL: 02-835-3539 ต่อ 110   หรือ   095-3722788   /   FAX: 02-835-3810   /   Email: varangkana@riverplus.com

** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น **